– VEITERS FACTORY

Политика конфиденциальности

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA VEITERS KORPORĀCIJA apņemas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar: • Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām; • citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un privātuma jomā; • saskaņā ar šo Privātuma politiku. Ar šo Privātuma politiku sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA VEITERS KORPORĀCIJAsniedz Jums informāciju par tās veiktās personas datu apstrādes principiem, veidiem, nolūkiem, apjomiem, nosacījumiem un termiņiem, kā arī par Jūsu tiesībām saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.1. Definīcijas1.1. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. 1.2. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona (turpmāk – klients). 1.3. Profilēšana – automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus. 1.4. Pārzinis – sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA VEITERS KORPORĀCIJA(turpmāk arī – ART MEMO). 1.5. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kura pārziņa (ART MEMO) vārdā apstrādā personas datus. 1.6. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus. 1.7. Datu subjekta (klienta) piekrišana – paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga Klienta norāde, ka Klients piekrīt savu personas datu apstrādei. 1.8. Sīkdatnes – teksta faili, kas tiek saglabāti lietotāja izmantotajā ierīcē, lai individualizētu ART MEMO mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam.2. Personas datu pārzinis un apstrādātājs2.1. Personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VEITERS KORPORĀCIJA”, reģ. Nr.40003687196, juridiskā adrese: Brīvības gatve 445, Rīga, LV-1024. 2.2. Personas datu apstrādātāji ir juridiskās personas, kuras ART MEMO vārdā un atbilstoši ART MEMO norādījumiem apstrādā personas datus, un kuri ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā.3. Apstrādē esošās klientu personas datu kategorijas un datu veidi3.1. ART MEMO apstrādātās klientu personas datu kategorijas atšķiras atkarībā no tā, kādus ART MEMO pakalpojumus klients vēlas izmantot. 3.2. ART MEMO apstrādāto klientu personas datu kategorijas iedalāmas šādi: 3.2.1. klienta personas datu apstrāde ART MEMO klienta karšu izsniegšanai un citām ar to saistītajām darbībām; 3.2.2. klienta personas datu apstrāde reģistrācijai ART MEMO e-veikalā un citām ar to saistītajām darbībām; 3.2.3. klienta personas datu apstrāde ART MEMO jaunumu izsūtīšanai e-pastā vai SMS formā; 3.2.4. klienta personas datu apstrāde drošības nolūkos; 3.2.5. klienta personas datu apstrāde citos mārketinga nolūkos (publicitātes pasākumi). 3.3. Klienta karšu izsniegšanas nodrošināšanai un ar to saistīto mārketinga piedāvājumu sniegšanai ART MEMO atbilstoši klienta pēc izvēles sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus klienta personas datus: vārds, uzvārds vai lietotājvārds; dzimums; dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis un gads pēc izvēles); adrese; mobilā tālruņa numurs; e-pasts. 3.4. Klienta reģistrācijai ART MEMO e-veikalā ART MEMO atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus klienta personas datus: vārds, uzvārds vai lietotājvārds; dzimums; dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads); adrese; mobilā tālruņa numurs; e-pasts, adrese. 3.5. ART MEMO e-veikalā veiktā darījumu izpildei – preces piegādei – ART MEMO var apstrādāt šādu klienta personas datus atkarībā no klienta izvēlētā preču piegādes veida: e-pasts, vārds, uzvārds; adrese; mobilā tālruņa numurs. 3.5. ART MEMO jaunumu izsūtīšanai e-pastā vai SMS formā, ART MEMO atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam un mērķim var apstrādāt šādus klienta personas datus: e-pasts, tālruņa numurs, adrese. 3.6. ART MEMO īpašuma aizsardzības nolūkos apstrādā šādus klienta personas datus: videoattēls, kas tiek iegūts no VEITERS KORPORĀCIJA biroja  esošajām videokameru ierakstiem. 3.7. ART MEMO publicitātes veicināšanai ART MEMO rīkoto publicitātes pasākumu laikā (prezentācijas, mārketinga pasākumi u.tml. ) ART MEMO var apstrādāt šādus klienta personas datus: fotoattēls.4. Personas datu apstrādes nolūki4.1. ART MEMO iegūtos klientu personas datus apstrādā vienīgi saskaņā ar turpmāk minētajiem nolūkiem (mērķiem), ievērojot personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasības un atkarībā no klienta sniegto personas datu apjoma un piekrišanas sniegšanas konkrētajiem apstrādes nolūkiem. 4.2. ART MEMO iegūtos klientu personas datus apstrādā šādiem konkrētiem nolūkiem: 4.2.1. vārds, uzvārds vai lietotājvārds – klienta identificēšanai ART MEMO veikalā, nodrošinot klientam iespēju izmantot klienta karti, to neuzrādot; kā arī klienta reģistrācijai ART MEMO e-veikalā un piekļuves ART MEMO e-veikalam nodrošināšanai; 4.2.2. dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads) – atlaižu piešķiršanai klienta dzimšanas dienas mēnesī; 4.2.3. adrese – informatīvu materiālu un ielūgumu nosūtīšanai pa pastu klientam, kā arī ART MEMO e-veikalā pasūtīto preču piegādei, ja klienta izvēlētais piegādes veidam ir nepieciešams norādīt adresi, lai preci piegādātu klientam; 4.2.4. mobilā tālruņa numurs – SMS sūtījumiem par aktuālajiem akciju piedāvājumiem un aicinājumiem uz pasākumiem; kā arī, ja klients norādījis tālruņa numuru preču pasūtījuma ART MEMO e-veikalā noformēšanas laikā – saziņai jautājumos par ART MEMO e-veikalā pasūtīto preču piegādi; 4.2.5. e-pasts – ART MEMO jaunumu (newsletter) nosūtīšanai elektroniskā formā; piekļuves ART MEMO e-veikalam nodrošināšanai klientam; paziņojumu, kas nepieciešami ART MEMO e-veikalā veiktā pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai klientam, ja klients veiks preces pasūtījumu ART MEMO e-veikalā; 4.2.6. videoattēls – videonovērošana ART MEMO ražošanas/administrācijas telpās, lai aizsargātu ART MEMO īpašumu, novērstu zādzību izdarīšanu ART MEMO telpās, atklātu ART MEMO izdarītās zādzības, identificētu personas, kas izdara zādzības, kā arī nodrošinātu personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību; 4.2.7. fotoattēls – ART MEMO publicitātes veicināšanai tā rīkoto publicitātes pasākumu laikā. 4.3. ART MEMO informē, ka daļa no 4.2. punktā norādītajiem datu apstrādes nolūkiem var tikt īstenoti automatizētā veidā, tostarp, veicot klienta profilēšanu, ar mērķi sniegt jaunus, īpašus, individuālus ART MEMO piedāvājumus konkrētam klientam, ņemot vērā ART MEMO iegūto un automātiski apkopoto informāciju no klienta sniegtajiem personas datiem un iepriekšējiem pirkumiem ART MEMO veikalā, ja klients tam ir piekritis.5. Personas datu apstrādes pamats un termiņš5.1. ART MEMO veiktā personas datu apstrāde var tikt veikta, vienīgi pamatojoties uz kādu no turpmāk minētajiem pamatiem: 5.1.1.Klienta piekrišana – klienta personīga, brīvi sniegta konkrēta un apzināta norāde, ka klients piekrīt viņa personas datu apstrādei. Pie katra sniedzamā personas datu veida ART MEMO ir norādījis kādu no 4.2. punktā nolūkiem, kādiem klients pēc savas izvēles var sniegt ART MEMO piekrišanu savu personas datu apstrādei. Klients, personīgi sniedzot savus personas datus, apstiprina savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei. Izsūtot aicinājumus uz ART MEMO rīkotajiem publicitātes pasākumiem, kuros ART MEMO publicitātes veicināšanas nolūkos plānots veikt fotografēšanu, ART MEMO ielūgumā ietver norādi par fotografēšanu pasākumā. Klients, ierodoties uz pasākumu, pauž aktīvu, apzinātu piekrišanu tam, ka var tikt veikta klienta personas datu – fotoattēla – apstrāde. 5.1.2. Juridiska (likumiska) pienākuma izpilde – ja tas izriet no tiesību aktiem vai valsts institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai likumīgiem pieprasījumiem, ART MEMO ir tiesīgs no klienta saņemtos datus apstrādāt tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgās tiesību aktu vai administratīvo aktu prasības, vai, lai atbildētu uz oficiāliem valsts institūciju likumīgiem pieprasījumiem. 5.1.3. Leģitīmo interešu ievērošana – ART MEMO ir tiesīgs apstrādāt klientu personas datus, lai nodrošinātu savu leģitīmo interešu ievērošanu, jo sevišķi, bet ne tikai, īpašuma aizsardzībai un drošībai ART MEMO veikalā un lai nodrošinātu personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību (videonovērošana), un izmeklēšanas vai tiesvedības vajadzībām (ziņojot par noziedzīgiem nodarījumiem ART MEMO veikalā; ceļot prasības, aizstāvoties pret prasībām tiesās u.tml.). Videonovērošanas gadījumā ART MEMO vienmēr nepārprotami informē klientu par veikto videonovērošanu, izvietojot speciālu uzlīmi pie ieejas. Ja klients nevēlas nokļūt videonovērošanas zonā, klientam ir iespējams izmantot iespēju iepirkties SIA “ART MEMO” e-veikalā www.ARTMEMO.lv 5.2. ART MEMO apstrādā klientu sniegtos personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā klienta sniegtā piekrišana datu apstrādei, vai kamēr ART MEMO ir nepieciešams aizsargāt savas leģitīmās intereses vai izpildīt tam uzliktos juridiskos pienākumus, un kamēr nav vēl sasniegts personas datu apstrādes mērķis. Videonovērošanas materiāls tiek glabāts ne vairāk kā četras nedēļas. Ja konkrētais videonovērošanas materiāls ir nepieciešams zādzības atklāšanai, izmeklēšanai, zādzību izdarījušās personas sodīšanai vai ART MEMO leģitīmo interešu aizsardzībai, tas tiek glabāts līdz šo mērķu sasniegšanai.6. Personas datu saņēmēji6.1. ART MEMO, apstrādājot klientu personas datus, ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu. Esot likumīgam pamatam, ART MEMO izņēmuma kārtā klientu personas datus var nodot arī šādām personām: 6.1.1. valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma; 6.1.2. personām, kuras sniedza ART MEMO pakalpojumus, piemēram, juristiem, ja personas datu nodošanai pakalpojumu sniedzējiem ir likumīgs pamats.7. ART MEMO sīkdatņu politika7.1. ART MEMO mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas saglabā informāciju par mājaslapas lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija. 7.2. ART MEMO izmanto sīkdatnes, tikai pamatojoties uz mājaslapas lietotāju sniegtu nepārprotamu piekrišanu to izmantošanai. Šis nosacījums neattiecas uz tām sīkdatnēm, kuras nepieciešamas ART MEMO mājaslapas netraucētai funkcionēšanai, bet kuras ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām ART MEMO mājaslapā.8. Klienta tiesības saistībā ar ART MEMO veikto personas datu apstrādi8.1. Klientam ir tiesības izvēlēties, kādā apjomā un kādus datus sniegt ART MEMO, kā arī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei pilnībā vai daļā, lūdzot ART MEMO izbeigt visu klienta datu vai noteiktas daļas klienta datu apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz atsaukšanai veiktās klienta personas datu apstrādes tiesiskumu. 8.2. Izvēloties nesniegt personas datus kādā daļā vai arī atsaucot piekrišanu pilnībā vai kādā tās daļā (attiecībā uz konkrētiem, sniegtiem datiem), ART MEMO nevarēs sniegt klientam tos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir nepieciešami attiecīgie personas dati. 8.3. Ievērojot to, ka ART MEMO ir nepieciešams nepārprotami identificēt klientu, kurš pilnībā vai daļēji atsauc piekrišanu personas datu apstrādei, atteikumu klients var nosūtīt ART MEMO šādos veidos: 8.3.1. Ja klientam ir piešķirta klienta karte – nosūtot atsaukumu uz ART MEMO e-pastu artmemo@veiters.lv no e-pasta, kuru klients norādīja, reģistrējoties ART MEMO e-veikalā. Šādā gadījumā atsaukuma e-pastā klientam jānorāda vārds, uzvārds vai lietotājvārds (ja klients tādu izvēlējies), kā arī apjoms, kādā piekrišana tiek atsaukta. 8.3.2. Nosūtot atsaukumu uz ART MEMO e-pastu artmemo@veiters.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, norādot klienta vārdu, uzvārdu vai lietotājvārdu (ja klients tādu izvēlējies), kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta. 8.3.3. Nosūtot atsaukumu pa pastu uz ART MEMO juridisko adresi: Brīvības gatve 445e, Rīga, LV-1024, norādot klienta vārdu, uzvārdu vai lietotājvārdu (ja klients tādu izvēlējies), kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta. Pašrocīgi parakstītu piekrišanas atsaukumu klients var iesniegt arī ART MEMO birojā. 8.4. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret ART MEMO veikto personas datu apstrādi, kā arī prasīt ART MEMO veikt noteiktas darbības saistībā ar klienta personas datiem, nosūtot pieprasījumu ART MEMO kādā no veidiem, kas norādīts 8.3.1.-8.3.3. punktā. Klients ir tiesīgs prasīt ART MEMO: 8.4.1. izsniegt ART MEMO rīcībā esošos personas datus par klientu; 8.4.2. labot, dzēst vai papildināt personas datus atbilstoši klienta norādēm, savu lūgumu pamatojot; 8.4.3. ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu klienta datu apstrādi; 8.4.4. pārtraukt automatizētu klienta datu apstrādi (automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz klientu), tostarp profilēšanu; 8.4.5. pārnest personas datus citam pārzinim – tādā apjomā un formā, kādā dati ir ART MEMO rīcībā. 8.5 Klientam ir tiesības iegūt no ART MEMO informāciju par personas datu nodošanu trešajām personām faktu un par personām (fiziskām vai juridiskām) un/vai valsts institūcijām, kurām ART MEMO ir sniedzis jebkādu informāciju saistībā ar konkrētā klienta personas datiem, izņemot gadījumus, ja šāda informācija sniegta, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta vai citas kompetentas institūcijas pieprasījumu kriminālprocesa ietvaros vai citos gadījumos, kad tiesību akti tieši liedz izpaust attiecīgo informāciju. 8.7. Domstarpību gadījumā saistībā ar ART MEMO veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.9. Privātuma politikas izmaiņas9.1. ART MEMO var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas ART MEMO mājaslapā. Jūsu pienākums ir periodiski pārlasīt šo privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.
Пролистать наверх
Open chat